Dabartis

 

Instituto misija

Plėtoti technologijos mokslų srities, mechanikos inžinerijos ir aplinkos inžinerijos krypčių, žemės ūkio technikos, žemės ūkio inžinerijos, aplinkos technologijos šakų bei šių šakų sandūroje su kitų mokslo sričių ir krypčių šakomis mokslinius tyrimus, grindžiant mokslo žiniomis rengti konkurencingus absolventus, ugdyti mokslininkus, sisteminti ir skleisti mokslo žinias.

Misija įgyvendinama plėtojant mokslinius tyrimus Technologijos mokslų srities (T000) Mechanikos inžinerijos (09T), Aplinkos inžinerijos (04T) kryptyse ir jų sandūroje su Bendrosios inžinerijos studijų krypties Saugos inžinerijos (H120) ir Aplinkos inžinerijos (H170) studijų šakomis, mokslo pasiekimų ir šių tyrimų pagrindu rengiant ir tobulinant kvalifikuotus specialistus, ugdant mokslininkus, skleidžiant mokslo žinias.

Instituto mokslinės veiklos ir vykdomų studijų kryptys:

 • žemės dirbimo, sėjos, pasėlių priežiūros ir derliaus nuėmimo mašinų darbo procesų analizė bei konstrukcinių ir technologinių parametrų optimizavimas;
 • tiksliosios žemdirbystės mašinų sistemų tyrimas;
 • energetinių augalų auginimo, priežiūros, nuėmimo ir paruošimo konversijai technologijų bei mašinų tyrimai;
 • žemės ūkio mašinų bei mechanizmų dinaminių charakteristikų tyrimai nustatant optimalius jų darbo parametrus bei tobulinant jų konstrukciją;
 • aplinkos akustinės taršos tyrimai, sudarant matematinius modelius bei nustatant priemones virpesiams mažinti;
 • sistemos „žmogus–mašina–aplinka“ tobulinimas žemės ūkio technikos ir įrenginių operatoriaus saugos ir sveikatos darbe gerinimo požiūriu.

Institute dėstomų studijų dalykų grupės:

 • inžinerinės krypties studijų pagrindų dalykai (mechanika, kompiuterinė grafika);
 • mechanikos inžinerijos krypties studijų pagrindų dalykai (mašinų ir mechanizmų teorija, mašinų elementai, kompiuterizuotas projektavimas, kokybės valdymas, matavimų inžinerija, baigtiniai elementai, matematinis modeliavimas);
 • studijų pagrindų ir specialiojo lavinimo privalomieji dalykai (inžinerijos pagrindai, žemės ūkio technologijų inžinerija ir mašinos, žemės ūkio technikos konstravimas, dalelės balistika, virpesių panaudojimas);
 • žmogaus ir aplinkos saugos, profesinės saugos vadybos ir ergonomikos, saugos inžinerijos, aplinkosaugos inžinerijos, apsaugos nuo elektros, neorganinių atliekų tvarkymo, technikos ir technologijų komercijos bei jų rinkodaros, techninio aprūpinimo logistikos, technikos prekybos ir komunalinių įmonių vadybos, kokybės valdymo ir sertifikavimo.

Instituto struktūra

Institute yra dvi Biosistemų inžinerijos, biomasės energetikos ir vandens inžinerijos centro mokslinės ir paslaugas teikiančios laboratorijos – Progresyvios augalininkystės inžinerijos laboratoriją (vadovas prof. dr. Dainius Steponavičius) ir Technologijų saugos laboratorija (vadovas doc. dr. Ričardas Butkus).

Progresyvios augalininkystės inžinerijos laboratorijos mokslinės veikos kryptys:

 • žemės dirbimo, sėjos, pasėlių priežiūros ir derliaus nuėmimo mašinų darbo procesų analizė bei konstrukcinių ir technologinių parametrų optimizavimas;
 • Tiksliosios žemdirbystės mašinų sistemų tyrimas;
 • Energetinių augalų auginimo ir priežiūros, nuėmimo ir paruošimo konversijai technologijų bei mašinų tyrimai.

Technologijų saugos laboratorijos mokslinės veiklos kryptys:

 • Esamų ir naujai kuriamų biosistemų inžinerijos ir bioenergetikos technologijų, jų sudėtinių dalių ar jose naudojamų įrenginių saugos tyrimus vertinimas ir tobulinimas;
 • Profesinės rizikos ir atitikties ES ir Lietuvos norminių dokumentų reikalavimams, žmonių ir aplinkos saugos požiūriu tyrimas ir vertinimas;
 • Priemonių, mažinančių aplinkos technologinę tašą ir užtikrinančių žmonių saugą, rengimas ir įgyvendinimas.

Instituto mokslinės ir mokomosios laboratorijos bei kabinetai:

Aplinkos oro taršos tyrimo; Aplinkos energetinės taršos tyrimo; Ergonomikos; Apsaugos nuo elektros; Triukšmo ir virpesių tyrimo; Mašinų elementų; Techninių matavimų; Teorinės mechanikos; Automatizuoto projektavimo; Mašinų ir mechanizmų dinamikos; Dirvos dirbimo mašinų; Sėjos mašinų; Pasėlių priežiūros mašinų; Derliaus nuėmimo mašinų bei Mašinų bandymų mokomoji laboratorija; Priešgaisrinės ir civilinės saugos, Ergonomikos, Technikos komercijos ir vadybos kabinetai. Visose laboratorijose yra mokomieji maketai, stendai, pjūviai, reikalinga matavimo aparatūra, garso, vaizdo aparatūra, multimedijos.

Žemės ūkio inžinerijos ir saugos institutas kuruoja pirmos pakopos Žemės ūkio inžinerijos ir vadybos studijų programą. Dėstytojai dėsto ne tik Žemės ūkio inžinerijos fakulteto, bet ir Agronomijos, Ekonomikos ir vadybos, Miškų ir ekologijos, Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetų nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams.

Institute studijuoja Žemės ūkio mechanikos, Žemės ūkio inžinerijos ir vadybos, Biomasės inžinerijos studijų programų magistrai ir Aplinkos inžinerijos, Mechanikos inžinerijos mokslo krypčių doktorantai.

Instituto dėstytojų ir mokslo darbuotojų kolektyvas:

direktorius prof. dr. Egidijus Šarauskis, prof., vyriaus. m. d. dr. Algirdas Jasinskas, prof. dr. Eglė Jotautienė, prof. dr. Dainius Steponavičius, doc. dr. Ričardas Butkus, doc. dr. Vidmantas Butkus, doc. dr. Rasa Čingienė, doc. dr. Rolandas Domeika, doc. dr. Antanas Juostas, doc. dr. Mindaugas Martinkus, doc. dr. Mečys Palšauskas, doc. dr. Sigitas Petkevičius, doc. dr. Edvardas Vaiciukevičius, doc. dr. Gediminas Vasiliauskas, doc. dr. Remigijus Zinkevičius, lekt. dr. Vaidas Bivainis, lekt. dr. Kristina Lekavičienė, lekt. Minvydas Liegus, lekt. Ramūnas Mieldažys, lekt. dr. Vilma Naujokienė, asist. Dainius Šišlavas, m. d. dr. Sidona Buragienė, m. d. dr. Aurelija Kemzūraitė.

 2018 m. institute studijas baigė:

 • pirmoje pakopoje – 18 bakalaurų, iš jų: 9 nuolatines,6 ištęstines, 3 papildomas studijas;
 • antroje pakopoje – 10 magistrantų nuolatines studijas.

2018 m. rugsėjo 20 d. Edvinas Pužauskas apgynė daktaro disertaciją tema „Kuliamų kukurūzų burbuolių judėjimo pobūgnio paviršiumi ir grūdų separacijos procesų analizė“ (mokslinis vadovas prof. dr. Dainius Steponavičius). Technologijos mokslai, Mechanikos inžinerijos mokslo kryptis (09T).

2018 m. rugsėjo 21 d. Vilma Naujokienė apgynė daktaro disertaciją tema „Biopreparatų efektyvumas energijos sąnaudų ir CO2 emisijų mažinimui žemės dirbimo operacijose“ (mokslinis vadovas prof. dr. Egidijus Šarauskis). Technologijos mokslai, Aplinkos inžinerijos mokslo kryptis (04T).

Institute doktorantūroje studijuoja:

mgr. Laimis Bauša, mgr. Vilma Banionienė, mgr. Darius Jovarauskas, mgr. Darius Juknevičius, mgr. Valdas Kiniulis, mgr. Ramūnas Mieldažys, mgr. Aleksandra Minajeva, mgr. Lina Saldukaitė, mgr. Dainius Savickas, mgr. Dionizas Streikus, mgr. Andrii Zabrodskyi, mgr. Raimonda Zinkevičienė.

 Instituto mokymą ir mokslą aptarnaujantis personalas:

vyr. laborantas Linas Duoba, vyr. laborantė Birutė Mankienė, studijų išteklių tvarkytoja Nijolė Poškienė, vyr. laborantas Arvydas Radžiulis, laborantė Daiva Vasiliauskienė.

 

nuotrauka

 

Žemės ūkio inžinerijos fakultetas

 • Studentų g. 15, LT – 53362 Akademija, Kauno r.
 • Tel. (8 37) 75 23 24
 • El. paštas: if@asu.lt

Fakultetai